کاری که باهم انجام می دهیم

در این قسمت کتاب ها و مقاله های تخصصی در رابطه با برنامه فلسفه برای کودکان و پرورش تفکر معرفی می گردد.